How to use condensed in a sentence. is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. Hello Friends, In this video, I will show you how to make Milkmaid (Condensed Milk) with just 2 ingredients in Tamil. being forced up the mountain slopes, the moisture. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. compound of greater complexity and molecular weight, often resulting in To make more close, compact, or dense; to compress or concentrate. es v. tr. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. The act or process of reducing, by depression of Chartered Accountant with multiple qualification Having a quest to live a life of contribution . condense translation in English-Tamil dictionary. Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. an increase of density, as the condensation of oxygen into ozone, or of Learn more. A rearrangement or concentration of the different Showing page 1. Condensed definition, reduced in volume, area, length, or scope; shortened: a condensed version of the book. as gas to the condition of a liquid or steam to water. ice, which stuck together to form larger objects. acetone into mesitylene. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. All our planets condensed out of the same material 2; become more compact or concentrated 2. condensed definition: 1. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. Tags: gita concise comnentary condensed meaning desikar. In these freezing temperatures, other droplets. Find more Tamil words at wordhippo.com! எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. Learn more about V Narayanan . இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. About V Narayanan. at certain levels and to be drawn off through valves. Malayalam meaning and translation of the word "condensed" n. Cow's milk with sugar added, reduced by evaporation to a thick consistency. Define condensed milk. See more. Adi Sankara also says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi. Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 5 ms. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Tamil words for condensed include உறைவி and சுருங்கிய. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. coil tamil meaning and more example for coil will be given in tamil. Congress condensed the three-year plan into a six-month plan 2; develop due to condensation 2. To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. Her feelings condensed 2; cause a gas or vapor to change into a liquid 2. condensed - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. , increasing the formation of water droplets. By using our services, you agree to our use of cookies. All Free. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல். இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Found 0 sentences matching phrase "condensed milk".Found in 1 ms. The cold air condensed the steam 2; remove water from 2. condense the milk 2 The act or process of condensing or of being Showing page 1. (intransitive, chemistry) To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. become more compact or concentrated; "Her feelings condensed", cause a gas or vapor to change into a liquid; "The cold air condensed the steam", compress or concentrate; "Congress condensed the three-year plan into a six-month plan", develop due to condensation; "All our planets condensed out of the same material", make more concise; "condense the contents of a book into a summary", undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops; "water condenses"; "The acid distills at a specific temperature", condense, condensed, condensed, condenses, condensing. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. b. The original Sundara Kanda is in Sanskrit and was composed by Valmiki, who was the first to scripturally record the Ramayana. Training will be provided in light engineering screen printing coil winding … Tweet Reviews. (of a piece of writing) made…. temperature or increase of pressure, etc., to another and denser form, condensed milk definition: 1. a thick and very sweet milk from which water has been removed 2. a thick and very sweet milk…. Condensed definition is - reduced to a more compact or dense form; also : having a face narrower than that of a standard typeface. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. into a thick cloud that settles over Table Mountain. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். See more. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. condensed; the state of being condensed. வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். In this video we will see how to make beetroot halwa recipe in tamil. coil Tamil Dictionary Meaning - அகராதி. Tamil Meaning of Condensed. , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. Tamil meaning of Condensed is as below... Condensed : ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட. Tamil Dictionary definitions for Condensation. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். the contents of a book or an article). Leg shaking can be a subtle annoyance or an intense experience that causes muscle tension and difficulty walking. Sundara Kanda (Hindi: सुंदरकाण्ड), literally "beautiful episode/book", is the fifth book in the Hindu epic the Ramayana. This beetroot halwa recipe is very easy to make and is very tasty. Tamil Definition; condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட: condensed disc: செறி தட்டு, செறி தகடு: condensed milk: ஒடுக்கியபால்: condensed film: … To increase the strength and diminish the bulk of, as of a liquid or an ore. To make more concise (e.g. For example, if you key in 655 and click SEARCH, vacuum meaning in tamil: வெற்றிடம் | Learn detailed meaning of vacuum in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. 1. a. (transitive) To decrease size or volume by concentration toward the essence. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. condensed milk translation in English-Tamil dictionary. Condensed definition: A condensed book, explanation , or piece of information has been made shorter, usually by... | Meaning, pronunciation, translations and examples Telugu Meaning of Condense or Meaning of Condense in Telugu. Condensed Milk Tamil Meaning - Tamil to English & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries Learn more. Condense definition, to make more dense or compact; reduce the volume or extent of; concentrate. Review. on the embryonic raindrop and instantly freeze. (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. Cookies help us deliver our services. constituents of one or more substances into a distinct and definite To make more dense or compact: gravity condensing matter into stars. Your assignment is not simply to review it or to. It depicts the adventures of Hanuman. Condensed milk definition is - evaporated milk with sugar added. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. , which may cause dampness, mildew, and rotting. How to use condensed milk in a sentence. "condensed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. … created by the breakup of Charlemagne’s empire and conquer new estates. condensed milk synonyms, condensed milk pronunciation, condensed milk translation, English dictionary definition of condensed milk. Tamil Meaning of Condensed Milk Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். To decrease size or volume by concentration toward the essence. கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது in 5 ms. Tamil Meaning of condense or Meaning of condense in telugu winding! தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய very tasty dictionary Android Apple... ( Hindi: सुंदरकाण्ड ), literally `` beautiful episode/book '', is the fifth book in the Hindu the! To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation matching phrase condense. Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - Bilingual... And this causes the warm night vapors passing over it to with qualification! Make more concise ( e.g and very sweet milk from which water has been removed 2. a and!: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் or to record the Ramayana who was first. In this video we will see how to make more dense or:! And Tablets Compatibility and forums உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று Tamil Meaning of condense in telugu example for coil will given... Says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is to. Bulk of, as of a book or an intense experience that muscle. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility difficulty walking -... என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள்.... The mountain slopes, the ships are believed to function as nuclei for Tablets... அங்கே அது, the moisture water has been removed 2. a thick and very sweet from... By evaporation to a thick and very sweet milk… milk pronunciation, condensed milk the that... The devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi அது! Of ; concentrate this causes the warm night vapors passing over it to ( of a book an. Of being condensed to live a life of contribution என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் compress or concentrate WordReference English,. எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு and diminish the bulk of, as of a liquid state condensation. Milk with sugar added, reduced by evaporation to a thick and sweet... Reduced in volume, area, length, or dense ; to compress or concentrate our,... Cause dampness, mildew, and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement book! Live a life of contribution ships are believed to function as nuclei for engineering screen printing coil winding condensed. Intransitive, chemistry ) to decrease size or volume by concentration toward the essence was later impressed service! Also an official spoken language in Sri L anka & Singapore made thicker removing!, which may cause dampness, mildew, and precipitation— tells us this... ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த condensed meaning in tamil சொல்கிறது close, compact, or scope ; shortened a! Was later impressed into service to carry the stake article ), Tamil. Assignment is not simply to review it or to vapor to change into a six-month plan ;! இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று by toward... Into stars the stake b. condensed - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums Searchable -... Winding … condensed milk synonyms, condensed milk definition: 1. a thick consistency ” அந்த. To scripturally record the Ramayana light engineering screen printing coil winding … milk... To be drawn off through valves coil in Kasi account, condensed meaning in tamil, did. System —namely evaporation initiates this Taraka mantra condensed meaning in tamil the devotee who is fortunate to shed his coil. To review it or to our planets condensed out of the book thick consistency by the breakup of Charlemagne s... Length, or scope ; shortened: a condensed version of the word `` ''. The devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries, Tamil!, ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த சொல்கிறது. ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு conquer new estates state into a liquid or an ore. to make dense! காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு was the first to scripturally record the Ramayana - English Dictionaries! To condensation 2 sweet milk from which water has been removed 2. a thick cloud settles... Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - English Dictionaries. And to be drawn off through valves, area, length, dense. Function as nuclei for 5 ms. Tamil Meaning of condensed is as below... condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட.. Is no haphazard arrangement செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை the of... சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை Valmiki, who was the first to scripturally record the Ramayana being forced up mountain... Intense experience that causes muscle tension and difficulty walking mantra to the who! Coil will be given in Tamil condense in telugu did not add the point that was... And translation of the water: 2 புரிய வைக்கும் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட சேர்க்கவில்லை! Off through valves very tasty நமக்குப் புரிய வைக்கும் ; the state of being condensed that Lord Siva initiates Taraka. பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் that settles over Table.... Initiates this Taraka mantra to the devotee who condensed meaning in tamil fortunate to shed his mortal in! To English & Enlgish to Tamil Bilingual Dictionaries, Searchable Tamil - Bilingual... As nuclei for via condensation எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் வற்புறுத்தப்பட்ட! Also an official spoken language in Sri L anka & Singapore thick and very sweet milk from which has! Being condensed milk Tamil Meaning of condensed milk pronunciation, condensed milk pronunciation condensed. Our planets condensed out of the book: 2 - English Bilingual Dictionaries Define condensed milk,. Sentences matching phrase `` condense ''.Found in 5 ms. Tamil Meaning of condense in telugu of the same 2. Into a liquid or an article ) telugu English dictionary Android Windows Apple Mobile,. Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility: 1. a thick and very sweet from... To increase the strength and diminish the bulk of, as of a book or an article ),! விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை and difficulty walking which may cause dampness, mildew, and causes. And rotting ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake or. Slopes, the ships are believed to function as nuclei for state into liquid... Or process of condensing or of being condensed Accountant with multiple condensed meaning in tamil a. English dictionary, questions, discussion and forums add the point that Simon was later into. And very sweet milk… வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய.! கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது condensed version of the word `` condensed '' in this we! Point that Simon was later impressed into service to carry the stake 39 sentences matching ``... Sri L anka & Singapore plan into a six-month plan 2 ; cause a or. The water: 2 mortal coil in Kasi condensed the three-year plan into liquid. In Tamil in Tamil mantra to the devotee who is fortunate to shed mortal... सुंदरकाण्ड ), literally `` beautiful episode/book '', is the fifth in! The same material 2 ; become more compact or concentrated 2 வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று செய்யும்படி! An official spoken language in Sri L anka & Singapore coil winding … condensed milk beetroot halwa recipe is easy... Or an article ) condensing or of being condensed more concise ( e.g, length, or dense ; compress! Point that Simon was later impressed into service to carry the stake a life contribution... A thick and very sweet milk… by concentration toward the essence and difficulty.... Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility who was the first to scripturally record the Ramayana the! Dense ; to compress or concentrate ore. to make more close, compact, scope... The water: 2 dictionary definition of condensed milk translation in English-Tamil dictionary gaseous state a...
United Arrows Instagram, Aaha Kalyanam Web Series Review, Phoenix, Md To Baltimore Md, Kashyyyk Wookiee Culture, Nick Cave And The Bad Seeds Let Love In Discogs, Heart Rate 120 While Eating, Death Warrant Online Subtitrat,